Overheid in Nederland

Ministers / Staatssecretarissen (Het Kabinet) (Nederland)

Pagina 1 van 3 (21 resultaten)

Dhr. Eric Wiebes

Functie: StaatssecretarisPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 40
In dienst sinds: februari 2014 (3 jaar, 23 dagen in dienst)
Portefeuille: FinanciënWerkzaamheden bij de Overheid:
Eric Wiebes is staatssecretaris van Financiën in het Kabinet Rutte II. 

De staatssecretaris, Eric Wiebes, is binnen de grenzen van het door de minister (Financiën) vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:
a. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; 
b. de aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; 
c. de aangelegenheden betreffende de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij;
d. alle aangelegenheden betreffende het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB);
e. alle aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken; 
f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd. 

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Telefoon: 070-3428000
Website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin#ref-minfin

De Politieke Assistent (PA) van staatssecretaris Eric Wiebes is Caroliene Hermans.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Eric Wiebes, Wethouder, VVD Amsterdam, gemeente Amsterdam

Dhr. Martijn van Dam

Functie: StaatssecretarisPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 35
In dienst sinds: november 2015 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische ZakenToelichting: Kabinet Rutte II
Staatssecretaris Economische Zaken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken is binnen de grenzen van het door de Minister van Economische Zaken vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: landbouw, voedselkwaliteit en groen beroepsonderwijs, dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit, structuurfondsen en cohesiebeleid, intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht en andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.

De staatssecretaris voert in de internationale contacten de titel: Minister voor Landbouw.

Dhr. Martin van Rijn

Functie: StaatssecretarisPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 35
In dienst sinds: november 2012 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Martin van Rijn is Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in het kabinet Rutte II.Werkzaamheden bij de Overheid:
Staatssecretaris Martin van Rijn is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:
a. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
b. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) & mantelzorg;
c. Jeugdbeleid (preventief & consultatiebureaus en jeugdzorg);
d. Kwaliteitsbeleid care;
e. Arbeidsmarktbeleid care en jeugd;
f. Preventie binnen de care;
g. Gezondheidsbevordering (leefstijl);
h. Toezicht care & jeugd;
i. Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers;
j. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, Tegemoetkoming specifieke zorgkosten en Compensatie eigen risico.

Voorts coördineert de staatssecretaris de decentralisatie van het jeugdbeleid.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Telefoonnummer: (070) 340 79 11
Faxnummer: (070) 340 78 34

Woordvoerder van staatssecretaris Martin van Rijn is:
Geert Koolen (Telefoon: 070-3407888. Mobiel: 06-21160269. E-mail: gh.koolen@minvws.nl).

Andere woordvoerders van Martin van Rijn zijn bereikbaar op f.kassi@minvws.nl (Fouia Kassi, 070-3405775) en tb.kummel@minvws.nl (Tom Kummel).

De politieke assistent (PA) van staatssecretaris Martin van Rijn is Bart Olde Agterhuis.

In 2013 behaalde Martin van Rijn (PvdA) de tweede positie bij de verkiezing 'politiek talent van het jaar'.
In 2006 is Martin van Rijn benoemd tot Overheidsmanager van het jaar 2006.


Dhr. Klaas Dijkhoff

Functie: StaatssecretarisPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 40
In dienst sinds: maart 2015 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Kabinet Rutte II
Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie is belast met de volgende taken: Cybercrime/cybersecurity (exclusief crises), Dienst Justitiële Inrichtingen, Reclassering, Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), Sanctiebeleid (onder andere tbs), Asiel, Immigratie, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Grensbewaking in relatie tot vreemdelingenzaken, Beleid 1F, Kansspelen, Wet wapens en munitie.

Dhr. Sander Dekker

Functie: StaatssecretarisPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 40
In dienst sinds: november 2012 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: OnderwijsWerkzaamheden bij de Overheid:
Sander Dekker is Staatssecretaris van Onderwijs in het Kabinet Rutte II.


Staatssecretaris Sander Dekker is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:
  • - de voor- en vroegschoolse educatie;
  • - het primair onderwijs;
  • - het voortgezet onderwijs;
  • - het speciaal onderwijs en het beleid passend onderwijs;
  • - de totstandkoming van het lerarenregister;
  • - het lerarenbeleid en de arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel voor zover betrekking hebbend op de portefeuille;
  • - media;
  • - wetenschap i.v.m. wetenschappelijk onderzoek 2e en 3e geldstroom;
  • - aangelegenheden onderwijs Caribisch Nederland.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Telefoonnummer: 070 412 34 56
Faxnummer: 070 412 34 50

De politieke assistent (PA) van staatssecretaris Sander Dekker is Herman van Hunnik (h.vanhunnik@minocw.nl).

In 2013 behaalde Sander Dekker (VVD) de derde positie bij de verkiezing 'politiek talent van het jaar'.
Aanverwant:2006 - 2012Dhr. Sander Dekker, Wethouder, VVD Den Haag, gemeente Den Haag ( 's-Gravenhage)

Mevr. Sharon Dijksma

Functie: StaatssecretarisPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 35
In dienst sinds: november 2015 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Kabinet Rutte II
Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu.

Mevr. Jette Klijnsma

Functie: StaatssecretarisPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 35
In dienst sinds: november 2012 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale ZakenToelichting: Staatssecretaris van Sociale Zaken (SZ) in het Kabinet Rutte II.Werkzaamheden bij de Overheid:
Staatssecretaris Jette Klijnsma is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:
- de Participatiewet/quotum (WWB/WSW/Wajong);
- de bijstand;
- het pensioenstelsel;
- armoede en schuldhulpverlening,
- de ANW;
- ESF;
- de AOW;
- re-integratie;
- de aansturing van en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de SVB;
- de participatie van ouderen;
- het ontwikkelen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI-keten,
- gelijke behandeling op grond van leeftijd, geslacht en etnische afkomst en discriminatie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag
Telefoonnummer: 070 - 333 4444
Faxnummer: 070 - 333 4400

Eerste woordvoerder staatssecretaris Jette Klijnsma
"Nico Mokveld (telefoon 06 - 21 83 29 96, e-mail: nmokveld@minszw.nl)

De politieke assistent (PA) van staatssecretaris Klijnsma van SZW is Leon Noorlander (LNoorlander@minszw.nl / 06-13749053)

Mevr. Michele Blom

Functie: SecretarisIn dienst sinds: mei 2014 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Michele Blom is directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dhr. Bert Koenders

Functie: MinisterPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 35
In dienst sinds: oktober 2014 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Rutte II.

Minister Bert Koenders is verantwoordelijk voor het Nederlandse buitenlands beleid, inclusief de Europese agenda van het kabinet en het internationaal cultuurbeleid.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Telefoonnummer +31 (0)70 348 64 86
Faxnummer: +31 (0)70 34 84 848
Werkzaamheden bij de Overheid:
In september 2016 geeft Bert Koenders aan dat hij niet op de PvdA-kandidatenlijst van de Tweede Kamerverkiezingen (2017) gaat staan.

Mevr. Lilianne Ploumen

Functie: MinisterPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 35
In dienst sinds: november 2012 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Rutte II.Werkzaamheden bij de Overheid:
Minister Lilianne Ploumen is belast met alle aangelegenheden op het terrein van internationale handel. Ook is zij verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking, inclusief de millennium ontwikkelingdoelen. Tenslotte coördineert zij het internationale milieu- en klimaatbeleid (incl. klimaatfinanciering).

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Telefoonnummer +31 (0)70 348 64 86
Faxnummer: +31 (0)70 34 84 848

De Woordvoerder van minister Lilianne Ploumen was Saskia Gaster. 

De politieke assistent (PA) van minister Lilianne Ploumen was Simone van Geest.
Aanverwant:2007 - 2012Mevr. Lilianne Ploumen, Voorzitter, PvdA, Partijvoorzitters Landelijke Partijen